Avís Legal

1) INFORMACIÓ DEL TITULAR

En compliment de l’article 10 de la Llei 34/2002, de 11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i Comerç Electrònic, a continuació, s’exposen les dades identificatives del Titular:


Web: https://alumilux.es/
Titular: ALUMILUX, S.L.
Domicili: Ronda Canaleta, 23-31. 17820-Banyoles
C.I.F.: B17895178
Telèfon: 972 572 722
Correu electrònic: info@alumilux.cat
Dades registrals: Tomo: 2435, Llibre: 0, Folio: 48, Secció: 8, Fulla: GI 40971, Inscripció: 1 / Data: 200/04/2006 Any Pre.:2006


2) TERMES I CONDICIONS D’ACCÉS I ÚS

El lloc web.
L’objecte de les presents Condicions Generals d’Ús (en endavant, Condicions) és regular l’accés i la utilització del Lloc Web.
ALUMILUX, S.L. es reserva la facultat de modificar, en qualsevol moment, i sense avís previ, la presentació i configuració del Lloc Web i dels Continguts i Serveis que en ell poguessin estar incorporats. L’Usuari reconeix i accepta que en qualsevol moment ALUMILUX, S.L. pugui interrompre, desactivar i/o cancel·lar qualsevol d’aquests elements que s’integren en el Lloc Web o l’accés als mateixos.

L’accés al Lloc Web per l’Usuari té caràcter lliure i, per regla general, és gratuït sense que l’Usuari tingui que proporcionar una contraprestació per poder gaudir d’allò, excepte en lo relatiu al cost de connexió a través de la xarxa de telecomunicacions subministrada pel proveïdor d’accés que hagi contractat l’Usuari.

Usuari.
L’accés, la navegació i l’ús del Lloc Web, (així com pels espais habilitats per a interactuar entre els Usuaris, i l’Usuari i ALUMILUX, S.L., com els comentaris i/o espais de blogging en cas d’haver-los), confereixen la condició d’Usuari. Per lo qual l’Usuari es compromet a utilitzar la pàgina Web i aquells serveis posats a la seva disposició a través de la mateixa, de manera que acordi la Llei, la moral, bones costums i ordre públic, així com lo disposat en la present clàusula. En conseqüència, queda obligat a no utilitzar la Web amb finalitats o efectes il·lícits i/o contraris a lo establert, lesius de drets i/o interessos de tercers que, de qualsevol forma, puguin fer malbé la Web o impedir el seu normal ús, o dels serveis accessibles a través de la mateixa.

La utilització de la Web i/o dels seus Serveis, suposarà l’acceptació plena i sense reserves, i la validesa, de totes i cadascuna de les clàusules recollides en l’última versió actualitzada d’aquest Avís Legal, per lo que l’Usuari haurà de ser conscient de la importància de llegir-les cada vegada que visiti la Web. A la vegada, no suposa entaular cap tipus de relació de caràcter comercial entre ALUMILUX, S.L. i l’Usuari.

L’accés, la navegació i l’ús del Lloc Web, confereix la condició d’Usuari, per lo que s’accepten, des de que s’inicia la navegació pel Lloc Web, totes les condicions aquí establertes, així com les seves ulteriors modificacions, sense perjudici de l’aplicació de la corresponent normativa legal d’obligat compliment segons el cas. Donada la rellevància de lo anterior, es recomana a l’Usuari llegir-les cada vegada que visiti el Lloc Web.

L’Usuari declara ser major d’edat i disposar de la capacitat jurídica suficient per a vincular-se per les presents Condicions. Per a tant, aquest Lloc Web d’ALUMILUX, S.L. no es dirigeix a menors d’edat. ALUMILUX, S.L. declina qualsevol responsabilitat per l’incompliment d’aquest requisit.3) PROPIETAT INTELECTUAL

Als efectes de preservar els possibles drets de propietat intel·lectual, en el cas de que qualsevol usuari/a o un tercer/a consideri que s’ha produït una violació dels seus legítims drets per la introducció d’un determinat contingut en la Web, haurà de notificar aquesta circumstància a ALUMILUX, S.L. indicant:

- Dades personals de la persona interessada titular dels drets presumptament infringits. Si la reclamació la presta un tercer/a diferent de la persona interessada, haurà d’indicar la representació amb la que actua.

- Indicació dels continguts protegits pels drets de propietat intel·lectual i la seva ubicació en la Web.

- Acreditació dels citats drets de propietat intel·lectual.

- Declaració expressa en la que l’interessat es responsabilitza de la veracitat de les informacions facilitades en la notificació.

La marca ALUMILUX, S.L. i la corresponent marca gràfica es marca registrada i queda prohibida la seva reproducció o ús sense l’autorització del seu titular. Igualment qualsevol altra marca de ALUMILUX, S.L. que aparegui en els llocs web detallats en l’apartat 1 d’aquest avís.

La legitimitat dels drets de propietat intel·lectual o industrial corresponents als continguts aportats per tercers/es és de l’exclusiva responsabilitat dels/les mateixos/es.4) EXCLUSIÓ DE RESPONSABILITAT

ALUMILUX, S.L. amb la màxima diligència possible per a que les dades i la informació que ofereix en el seu lloc web estigui actualitzada en tot moment. No garanteix ni es fa responsable l’exactitud i l’actualització dels continguts del lloc web, reservant-se el dret a modificar aquests continguts en qualsevol moment. ALUMILUX, S.L. tampoc serà responsable de la informació que es pugui obtenir a través d’enllaços inclosos en el lloc web.

Les relacions comercials entre clients es regiran per les condicions generals que, si fos necessari, s’establiran per ALUMILUX, S.L. en un document específic a aquest efecte, o per als pactes concrets que es podran acordar amb els clients.
5) POLÍTICA D’INFORMACIÓ I PUBLICITAT COMERCIAL

ALUMILUX, S.L. es compromet a través d’aquest mitjà a no realitzat publicitat enganyosa. A aquests efectes, per a tant, no seran considerats com publicitat enganyosa els errors formals o numèrics que puguin trobar-se al llarg del contingut de les diverses seccions de la Web, produïts com a conseqüència d’un manteniment i/o actualització incompleta de la informació continguda en aquestes seccions. ALUMILUX, S.L., com a conseqüència de lo disposat en aquest apartat, es compromet a corregir-lo tan aviat com tingui coneixement d’aquests errors.

ALUMILUX, S.L. es compromet a no remetre comunicacions comercials sense identificar-les com a tals, conforme lo disposat a la Llei 34/2002 de Serveis de la Societat de la Informació i de comerç electrònic. A aquests efectes, no serà considerat com a comunicació comercial tota la informació que s’enviï als clients d’ALUMILUX, S.L. que tingui per finalitat el manteniment de la relació contractual existent entre client i ALUMILUX, S.L., així com el desenvolupament de les tasques d’informació i altres activitats pròpies del servei que el client té contractat.

En el cas de rebre comunicacions per aquests mitjans (correus electrònics, missatges de resposta automatitzada de formularis, i altres sistemes de comunicació) li informem que els missatges es dirigeixen exclusivament al seu destinatari i pot contenir informació privilegiada o confidencial. Si no és vostè el destinatari indicat, queda notificat que la utilització, la divulgació i/o còpia sense autorització està prohibida en virtut de la legislació vigent.

De conformitat amb lo establert en la Llei 34/2002 de 11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i del Comerç Electrònic, i la Directiva 2002/58/CE li comuniquem que en el suposat de que no desitgi rebre comunicacions i informacions d’índole comercial mitjançant aquest sistema de comunicació electrònica, ens ho indiqui per aquesta mateixa via indicant en l’assumpte BAIXA COMUNICACIONS per a que les seves dades personals siguin donades de baixa de la nostra base de dades. La seva sol·licitud serà accionada en un termini de 10 dies des del seu enviament. En el suposat de que no rebem contestació expressa per la seva part, entendrem que accepta i autoritza que la nostra empresa segueixi realitzant les referides comunicacions.
6) POLÍTICA D’ENLLAÇOS

L’Usuari o tercer que realitzi un hipervincle des d’una pàgina web d’un altre, diferent, lloc web haurà de saber que:

NO es permet la reproducció -total o parcialment- de cap dels Continguts i/o Serveis del Lloc Web sense autorització expressa d’ALUMILUX, S.L.

No es permet tampoc cap manifestació falsa, inexacta o incorrecta sobre el Lloc Web de ALUMILUX, S.L., ni sobre els Continguts i/o Serveis del mateix.

A excepció de l’hipervincle, el lloc web en el que s’estableix aquest hiperenllaç no contindrà cap element, d’aquest Lloc Web, protegit com a propietat intel·lectual per l’ordenament jurídic espanyol, a no ser de l’autorització expressa de ALUMILUX, S.L.

L’establiment de l’hipervincle no implicarà l’existència de relacions entre ALUMILUX, S.L. i el titular del lloc web des del qual s’ha realitzat, ni el coneixement i acceptació de ALUMILUX, S.L. dels continguts, serveis i/o activitats ofertes en aquest lloc web, i viceversa.
7) XARXES SOCIALS

Li informem que pot tenir presència en xarxes socials. El tractament de les dades que es portin a terme de les persones que es facin seguidores en les xarxes socials (i/o realitzin qualsevol vincle o acció de connexió a través de les xarxes socials) de les pàgines oficials es regirà per aquest apartat, així com per aquelles condicions d’ús, polítiques de privacitat i normatives d’accés que formin part de la xarxa social que procedeixi en cada cas i acceptades prèviament per l’usuari.
8) JURISDICCIÓ I LLEIS APLICABLES

L’ús d’aquest lloc web implica l’acceptació plena dels termes del present avís legal. El present Avís Legal i totes les relacions que s’estableixin entre ALUMILUX, S.L., l’Usuari de la Web i els seus serveis es regiran per lo establert en la legislació espanyola.

Última actualització: 16/07/2024

Contacte

Ronda Canaleta, 23-31
17820 Banyoles, Girona
+34 972 57 27 22
info@alumilux.cat