Privacitat

ALUMILUX, S.L. es compromet a protegir la privacitat dels usuaris que accedeixin a aquesta web i/o qualsevol dels seus serveis. La utilització de la web i/o qualsevol dels serveis oferts per ALUMILUS, S.L., implica l’acceptació per part de l’usuari de les disposicions contingudes en la present Política de Privacitat i que les seves dades personals siguin tractades segons s’estipula. Si-us-plau, teniu en compte que, encara que pugui haver enllaços de la nostra web a altres webs, aquesta Política de Privacitat no s’aplica a altres companyies o organitzacions a les que la web està redirigida. ALUMILUX, S.L. no controla el contingut de les webs de tercers ni accepta cap tipus de responsabilitat pel contingut o les polítiques de privacitat d’aquests llocs web.1) INFORMACIÓ DEL TITULAR

En compliment de l’article 10 de la Llei 34/2002, de 11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i Comerç Electrònic, a continuació, s’exposen les dades identificatives del Titular:Web: https://alumilux.es/
Titular: ALUMILUX, S.L.
Domicilio: Ronda Canaleta, 23-31. 17820-Banyoles
C.I.F.: B17895178
Teléfono: 972 572 722
Correo electrónico: info@alumilux.cat
Datos registrales: Tomo: 2435, Libro: 0, Folio: 48, Sección: 8, Hoja: GI 40971, Inscripción: 1 / Fecha: 200/04/2006 Año Pre.:2006


2) LEIS APLICABLES

La present política de privacitat es recolza per a la seva confecció en base a la normativa espanyola i europea vigent en matèria de protecció de dades personals a Internet. En concret, la mateixa respecta les següents normes:

- El Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques en lo que respecta al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades (RGPD).

- La Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals (LOPD-GDD).

- La Llei 34/2002, de 11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic (LSSI-CE).3) QÜESTIONS SOBRE PRIVACITAT

En compliment del Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril de 2016, (RGPD) i de la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia de drets digitals, li oferim la següent informació sobre el tractament de les dades personals que vostè pugui facilitar-nos:RESPONSABLE DEL FITXER

ALUMILUX, S.L. Les nostres dades es troben a la part superior d’aquest avís legal.


REGISTRE DE DADES DE CARÀCTER PERSONAL

En compliment de lo establert en el RGPD i la LOPD-GDD, li informem que les dades personals recollides per ALUMILUX, S.L., mitjançant els formularis estesos en les seves pàgines quedaran incorporats i seran tractats en el nostre fitxer amb el fi de poder facilitar, agilitzar i complir els compromisos establerts entre ALUMILUX, S.L. i l’Usuari o el manteniment de la relació que s’estableixi en els formularis que aquest ompli, o per atendre una sol·licitud o consulta del mateix. Així mateix, de conformitat amb lo previst al RGPD i la LOPD-GDD, a no ser que sigui d’aplicació l’excepció prevista a l’article 30.5 del RGPD, es manté un registre d’activitats de tractament que especifica, segons les seves finalitats, les activitats de tractament portades a terme i les demés circumstàncies establertes en el RGPD.

BASE LEGAL PER AL TRACTAMENT

La base legal per al tractament de les dades personals és el consentiment. ALUMILUX, S.L. es compromet a recollir el consentiment exprés i verificable de l’Usuari per al tractament de les seves dades personals per a un o varis fins específics.

L’Usuari tindrà dret a retirar el seu consentiment en qualsevol moment. Serà tan fàcil retirar el consentiment com donar-lo. Com a regla general, la retirada del consentiment no condicionarà l’ús del Lloc Web.

En les ocasions en les que l’Usuari hagi o pugui facilitar les seves dades a través de formularis per a realitzar consultes, sol·licitar informació o per motius relacionats amb el contingut del Lloc Web, se l’informarà en cas de que l’emplenament d’algun d’ells sigui obligatòria degut a que els mateixos siguin imprescindibles per al correcte desenvolupament de l’operació realitzada.

Altres bases de Legitimització:
Compliment d’obligacions legals.
Interès legítim: enviament de publicitat pròpia.


CATEGORIA DE DADES

Les categories de dades que es tracten a ALUMILUX, S.L. són únicament dades identificatives. En cap cas, es tracten categories especials de dades personals en el sentit de l’article 9 del RGPD.


PROCEDÈNCIA DE LES SEVES DADES

Dades facilitades pels clients destinataris dels serveis, per qualsevol mitjà.
Dades que els usuaris subministren a través dels diferents serveis oferts a la pàgina web.
Dades incloses en els formularis del lloc web.


PERÍODE DE CONSERVACIÓ DE LES DADES PERSONALS

Les dades personals només seran retingudes durant el temps mínim necessari per als fins del seu tractament i, en tot cas, únicament durant el següent termini: Les dades personals proporcionades es conservaran durant el temps estrictament necessari. És a dir, mentre sigui usuari dels nostres serveis o vulgui seguir rebent informació, o fins que l’Usuari sol·liciti el seu dret de cancel·lació o oposició, o limitació al tractament. Tanmateix, conservarem determinades dades personals identificatives i del trànsit durant el termini màxim de 2 anys per al cas de que fos requerit pels Jutges i Tribunals o per a incoar accions internes derivades de l’ús indegut de la pàgina web., o fins que l’Usuari sol·liciti el seu dret de cancel·lació o oposició, o limitació al tractament. Tanmateix, conservarem determinades dades personals identificatives i del trànsit durant el termini màxim de 2 anys per al cas de que fos requerit pels Jutges i Tribunals o per incoar accions internes derivades de l’ús indegut de la pàgina web.

En el moment en què s’obtinguin les dades personals, s’informarà a l’Usuari a sobre del termini durant el qual es conservaran les dades personals o, quan això no sigui possible, els criteris utilitzats per determinar aquest termini.

Així mateix, li informem que les nostres polítiques de conservació de la informació s’ajustin als terminis que marquen les diverses responsabilitats legals a efectes de prescripció:


a) Regla General
En virtut de lo establert en l’article 30 del Codi de Comerç, i a part d’altres criteris, tots els documents i/o informació de l’empresa es conservarà durant 6 anys.
Això afecta a tota la documentació comptable, fiscal, laboral o mercantil, inclosa la correspondència.

b) Terminis específics:
La nostra empresa també ha de marcar uns terminis mínims en funció de la tipologia de dades que es tracta i atenent als diversos terminis de prescripció, que hauran de conèixer cada un dels departaments.
No serà objecte de decisions basades en tractaments automatitzats que produeixin efectes sobre les seves dades.


OBJECTIUS DEL TRACTAMENT

Detallem a continuació les finalitats dels tractaments de dades duts a terme:

GESTIÓ DE CLIENTS: Poder deixar els serveis contractats dins d’activitat neutral de cada empresa i facturar els mateixos. Les dades proporcionades es conservaran mentre es mantingui la relació comercial o durant els anys necessaris per complir amb les obligacions legals.

GESTIÓ DE PRESSUPOSTOS: Poder enviar a possibles clients pressupostos de serveis i/o productes. Les dades proporcionades es conservaran mentre no sol·liciti el cessament d’aquest tractament.

GESTIÓ DE POSSIBLES CLIENTS: Poder enviar a persones amb interès legítim informació relacionada amb els nostres productes i serveis per qualsevol mitjà disponible, i invitar-los a esdeveniments del seu interès. Les dades proporcionades es conservaran mentre no sol·liciti el cessament d’aquest tractament i seran recollits amb el previ consentiment exprés.

RELACIONS AMB PROVEÏDORS: Poder realitzar comandes i el pagament dels serveis. Les dades proporcionades es conservaran mentre es mantingui la relació comercial o durant els anys necessaris per complir amb les obligacions legals.

GESTIÓ DE PROJECTES: Per poder deixar correctament els serveis contractats, és necessari poder gestionar aquells projectes i documentacions necessàries dins d’aquests serveis. Les dades proporcionades es conservaran mentre es mantingui la relació comercial o durant els anys necessaris per complir amb les obligacions legals.


DESTINATARIS DE LES DADES

Les dades personals de l’Usuari no seran compartides amb tercers.
En qualsevol cas, en el moment en què s’obtinguin les dades personals, s’informarà a l’Usuari sobre els destinataris o les categories de destinataris de les dades personals.


DADES PERSONALS DE MENORS

Respectant lo establert en els articles 8 del RGPD i 7 de la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals, només els majors de 14 anys podran atorgar el seu consentiment per al tractament de les seves dades personals de forma lícita per ALUMILUX, S.L. Si es tracta d’un menor de 14 anys, serà necessari el consentiment dels pares o tutors per al tractament, i aquest només es considerarà lícit en la mesura en la que els mateixos ho hagin autoritzat. De no ser així, el/la representant legal haurà d’informar-ho quan sigui possible.


DRETS DERIVATS DEL TRACTAMENT DE DADES PERSONALS

L’Usuari podrà exercir davant al Responsable del tractament els següents drets reconeguts en el RGPD i la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals:

Dret d’accés: És el dret de l’Usuari a obtenir confirmació de si ALUMILUX, S.L. està tractant o no les seves dades personals i, en cas afirmatiu, obtenir informació sobre les seves dades concretes de caràcter personal i del tractament que ALUMILUX, S.L. hagi realitzat o realitzi, així com, entre altres, de la informació disponible sobre l’origen de les esmentades dades i els destinataris de les comunicacions realitzades o previstes dels mateixos.

Dret de rectificació: És el dret de l’Usuari a que se li modifiquin les seves dades personals que resulten ser inexactes o, tenint en compte els objectius del tractament, incomplets.

Dret de supressió (“el dret a l’oblit”): És el dret de l’Usuari, sempre que la legislació vigent no estableixi el contrari, a obtenir la supressió de les seves dades personals quan aquests ja no siguin necessaris pels objectius pels quals van ser recollits o tractats; l’Usuari ha retirat el seu consentiment al tractament i aquest no compta amb una altra base legal; l’Usuari s’oposi al tractament i no existeixi un altre motiu legítim per continuar amb el mateix; les dades personals hagin sigut tractades de manera il·lícita; les dades personals hagin de suprimir-se en compliment d’una obligació legal; o les dades personals hagin sigut obtingudes producte d’una oferta directa de serveis de la societat de la informació a un menor de 14 anys. A més de suprimir les dades, el Responsable del tractament, tenint en compte la tecnologia disponible i el cost de la seva aplicació, haurà d’adoptar mesures raonables per informar als responsables que estan tractant les dades personals de la sol·licitud de l’interessat de supressió de qualsevol enllaç a aquestes dades personals.

Dret a la limitació del tractament: És el dret de l’Usuari a limitar el tractament de les seves dades personals. L’Usuari té dret a obtenir la limitació del tractament quan impugni l’exactitud de les seves dades personals; el tractament serà il·lícit; el Responsable del tractament ja no necessiti les dades personals, però l’Usuari el necessiti per fer reclamacions; i quan l’Usuari no s’hagi oposat al tractament.

Dret a la portabilitat de les dades: En el cas que el tractament s’efectuï per mitjans automatitzats, l’Usuari tindrà dret a rere del Responsable del tractament les seves dades personals en un format estructurat, d’ús comú i lectura mecànica, i a transmetre’ls a un altre responsable del tractament. Sempre que sigui tècnicament possible, el Responsable del tractament transmetrà directament les dades a aquest altre responsable.

Dret d’oposició: És el dret de l’Usuari a que no es porti a terme el tractament de les seves dades de caràcter personal o es cessi el tractament de les mateixes per part d’ALUMILUX, S.L.

Dret a no ser objecte d’una decisió basada únicament en el tractament automatitzat, inclosa l’elaboració de perfils: És el dret de l’Usuari a no ser objecte d’una decisió individualitzada basada únicament en el tractament automatitzat de les seves dades personals, inclosa l’elaboració de perfils, existent a no ser que la legislació vigent estableixi el contrari.

Finalment, els/les interessats/es tenen dret a presentar una reclamació a l’Autoritat de Control competent (AEPD) en cas de que l’Usuari consideri que existeix un problema o infracció de la normativa vigent en la forma en la que s’estan tractant les seves dades personals.

Pot exercir els drets anteriors enviant-nos un escrit adjuntant una còpia d’un document que l’identifiqui al nostre domicili o correu electrònic (que aparegui al principi del present text).4) PRINCIPIS APLICABLES AL TRACTAMENT DE DADES PERSONALS

El tractament de les dades personals del client usuari es sotmetrà als següents principis recollits en l’article 5 del RGPD i a l’article 4 i següents de la LOPDGDD:

Principi de licitud, lleialtat i transparència:
Es requerirà en tot moment el consentiment de l’usuari prèvia informació completament transparent dels objectius pels quals es recullen les dades personals.

Principi de limitació de la finalitat:
Les dades personals recollides seran únicament les estrictament necessàries en relació amb les finalitats per a les que han sigut tractades.

Principi d’exactitud:
Les dades personals han de ser exactes i estar sempre actualitzades.

Principi de limitació del termini de conservació:
Les dades personals només seran mantingudes de forma que es permeti la identificació de l’usuari durant el temps necessari per a les finalitats del tractament.

Principi d’integritat i confidencialitat:
Les dades personals seran tractades de manera que es garanteixi la seva seguretat i reserva.

Principi de responsabilitat proactiva:
El responsable del Lloc Web mantindrà i regularà els mitjans tècnics i logístics necessaris suficients per a que tots els principis aplicables al tractament es compleixin.5) QUINES MESURES DE SEGURETAT APLIQUEM?

Apliquem les mesures de seguretat establertes a l’article 32 del RGPD, per a tant, hem adoptat les mesures de seguretat necessàries per garantir un nivell de seguretat adequat al risc del tractament de les dades que realitzem, amb mecanismes que ens permetin garantir la confidencialitat, integritat, disponibilitat i resiliència permanent dels sistemes i serveis de tractament.

Algunes d’aquestes mesures són:

- Informació de les polítiques de tractament de les dades al personal.

- Realització de còpies de seguretat periòdiques.

- Control d’accés a les dades.

- Processos de verificació, avaluació i valoració regulars.6) SECRET I SEGURETAT DE LES DADES PERSONALS

ALUMILUX, S.L. es compromet a adoptar les mesures tècniques i organitzatives necessàries, segons el nivell de seguretat adequat al risc de les dades recollides, de forma que es garanteixi la seguretat de les dades de caràcter personal i s’eviti la destrucció, pèrdua o alteració accidental o il·lícita de dades personals transmeses, conservades o tractades d’altra forma, o la comunicació o accés no autoritzats a aquestes dades.

El Lloc Web compta amb un certificat SSL (Secure Socket Layer), que asseguri que les dades personals es transmeten de forma segura i confidencial, al ser la transmissió de les dades entre el servidor i l’Usuari, i en retroalimentació, totalment xifrada o encriptada.

Tanmateix, degut a que ALUMILUX, S.L. no pot garantir la inexpugnabilitat d’internet ni l’absència total de hackers o altres que accedeixin de manera fraudulenta a les dades personals, el Responsable del tractament es compromet a comunicar a l’Usuari sense dilatació indeguda quan succeeixi una violació de la seguretat de les dades personals que sigui provable que sigui d’alt risc per als drets i llibertat de les persones físiques. Seguint lo establert en l’article 4 del RGPD, s’entén per violació de la seguretat de les dades personals tota violació de la seguretat que ocasioni la destrucció, pèrdua o alteració accidental o il·lícita de dades personals transmeses, conservades o tractades d’una altra forma, o la comunicació o accés no autoritzats a aquestes dades.

Les dades personals seran tractades com confidencials pel Responsable del tractament de qui es comprometi a informar i a garantir per mitjà d’una obligació legal o contractual que aquesta confidencialitat sigui respectada pels seus treballadors, associats, i tota persona a la qual li faci accessible la informació.

7) ENLLAÇOS A LLOCS WEB DE TERCERS

El Lloc Web pot incloure hipervincles o enllaços que permetin accedir a pàgines web de tercers diferents d’ALUMILUX, S.L., i que per a tant no son operats per ALUMILUX, S.L. Els titulars d’aquests llocs web disposaran de les seves pròpies polítiques de protecció de dades, sent ells mateixos, en cada cas, responsables dels seus propis fitxers i de les seves pròpies pràctiques de privacitat.8) ACCEPTACIÓ I CANVIS EN AQUESTA POLÍTICA DE PRIVACITAT

És necessari que l’Usuari hagi llegit i estigui conforme amb les condicions sobre la protecció de dades de caràcter personal contingudes en aquesta Política de Privacitat, així com que accepti el tractament de les seves dades personals per a que el Responsable del tractament pugui procedir al mateix en la forma, durant terminis i per a les finalitats indicades. L’ús del Lloc Web implicarà l’acceptació de la Política de Privacitat del mateix.

ALUMILUX, S.L. es reserva el dret a modificar la seva Política de Privacitat, d’acord al seu propi criteri, o motivat per un canvi legislatiu, jurisprudencial o doctrinal de l’Agència Espanyola de Protecció de Dades. Els canvis o actualitzacions d’aquesta Política de Privacitat no seran notificats de forma explícita a l’Usuari. Es recomana a l’Usuari consultar aquesta pàgina de forma periòdica per estar al cas dels últims canvis o actualitzacions.

Contacte

Ronda Canaleta, 23-31
17820 Banyoles, Girona
+34 972 57 27 22
info@alumilux.cat